BACA GAZI ÖLÇÜMLERİ

Baca Gazı Ölçümleri
Baca Gazı Ölçümleri

Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır. Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde iş yerlerinin çevreye yaydığı gürültünün, toplum ve çevre sağlığı açısından ölçülmesi gerekmekte ve gerekiyorsa önlem ve iyileştirme yapılması gerekmektedir. İlgili yönetmeliklere göre sektörel gruplara özel ölçümlerin her işyerinde yapılması zorunludur.
TEK EV OSGB tarafından aşağıda belirtilen tüm ölçümler ve ölçüm sonrası raporlamalar yapılmaktadır. Yapılan ölçümler gruplarına göre belirlenmiş aralıklarla yapılmalı ve ölçüm sonuçları raporlanarak yeni bir önlem ya da iyileştirme gerekliyse yerine getirilmelidir.

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında endüstriyel tesislere ait “Yasal Emisyon Limitleri” tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak zorundadır. Havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonlarının İlgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığı bu ölçümler ile belirlenmektedir.

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
Sanayi kuruluşlarının ve diğer gürültü üreten kuruluşların çevreye yaydığı kesintili ve sürekli gürültü miktarı zaman içerisinde toplum ve çevrede geri dönülmez tahribatlar oluşturmaktadır. Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde iş yerlerinin çevreye yaydığı gürültünün toplum ve çevre sağlığı açısından ölçülmesi gerekmekte ve gerekiyorsa önlem ve iyileştirme yapılması gerekmektedir.

ENDÜSTRİYEL HİJYEN ÖLÇÜMLERİ
• İşyeri Titreşim Ölçümü
• Kişisel Titreşim Maruziyet Ölçümü
• İşyeri Gürültü Haritası Çıkarılması
• İç Ortam Gürültü Ölçümü
• Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
• İç Ortam Gaz Ölçümü
• Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü
• İç Ortam Sıcaklık Ölçümü
• Kişisel Sıcaklık Maruziyet Ölçümü
• İç Ortam Hava Akımı Ölçümü
• İç Ortam Nem Ölçümü
• Aydınlanma Düzeyi Ölçümü

ÇEVRESEL TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

Çevresel Titreşim Ölçümleri
Çevresel Titreşim Ölçümleri

Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları (ağır taşıtlar, lokomotifler ve diğerleri), sanayi ve inşaat makine ve benzeri işlemlerinden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka amaçlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleri çevresel titreşim oluşturmakta ve bu titreşimler insan ve yapılar üzerinde etki ve risk oluşturmaktadır.
Bu tip sektörlerin çevreye yaydığı titreşimlerin belli aralıklarla ölçülmesi, raporlanması ve gerekiyorsa önlem alınması gerekmektedir.