İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI ve YÖNETMELİĞİ
“İnsana ve İçinde Yaşanan Çevreye Saygı” prensibiyle başlayan ve işveren ile çalışanlar tarafından ve benimsenen davranışlar toplamıdır. Çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçileri kapsayan bu kavram, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, firma tarafından belirlenen kuralları benimsemeyi ve bu kurallara uymayı kapsar.
“Sağlığını koru, işini koru” prensibi ile devam eden bu davranışlar toplamı ile çalışanları korumak, iş sağlığı ve güvenliği bilinçlerini yükseltmek temel hedeftir. Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ulaşılması gereken noktadır. TEK EV OSGB size ve işletmenize bu konuda danışmanlık ve yol gösterme anlayışı içinde hizmet sunmaktadır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
İş Sağlığı ve Güvenliğinin temeli olan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanabilmesi için ilk adım iş yerinin “Risk Değerlendirilmesi” nin yapılmasıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre her işveren “Risk Değerlendirmesi” yapmak ya da bir iş güvenliği uzmanına yaptırmak zorundadır. Risk değerlendirmesi tüm işyerleri için tasarım ya da kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risklere karşı tedbirlerin belirlenmesi, dokümantasyon ve yapılan çalışmaların gerektiğinde güncellenmesi konularını içermektedir.
Risk değerlendirmesi şu hallerde yapılmalıdır:
• Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamışsa,
• Risk değerlendirmesinin yasal süresi dolduysa,
• İş yerinin taşınması ya da binada değişiklik yapılması durumunda,
• İş yerinde kullanılan teknoloji, kullanılan hammadde ve ekipmanlarda değişiklik meydana gelmesi durumunda,
• Üretim yönteminde değişiklikler olması halinde,
• İş kazası, meslek hastalığı ya da ramak kala denilen durumların meydana gelmesi halinde,
• Çalışma ortamına ait resmi mevzuatta bir değişiklik olması halinde; risk değerlendirmesi yeniden yapılır.

ACİL DURUM EYLEM PLANI
“Acil Durum Eylem Planı” iş yerinin tamamında ya da bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale ve tahliye gerektiren olaylar sırasında, işverenin ve çalışanların nasıl davranacağını belirleyen ve anlatan eylemlerin yer aldığı bir plandır.
6331 sayılı yasaya göre her iş yeri için yapılması yasal zorunluluk olan acil eylem planı temel
olarak aşağıdaki konuları içermektedir:

• Acil durum planı genel esasları, • Acil durum organizasyonu ve görevi,
• Acil durum ekipleri ve görevleri, • Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
• Acil durum prosedürleri, • Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
• Acil durum iletişim listesi, • Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
• Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması.

İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATLARI
İş yerlerinde her çalışanın iş tanımı belli olup bu konuda eğitimi verilir. Çalışanlar bilmediği işlere karışmaması yönünde bilgilendirilir. Her çalışana kişisel koruyucu donanım kullanması yönünde bilgi ve eğitim verilir.
TEK EV OSGB iş güvenliği talimat ve taahhütlerini düzenleyerek çalışanlara bilgi verilmesi ve sonrasında çalışanların taahhütlerini alınması konusunda işverene yol gösterir.

İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

İş Güvenliği Kurulu 50 kişiden fazla çalışanı olan her işyerinde oluşturulmak zorundadır. İş güvenliği kuruluna işveren ya da atadığı bir temsilci, iş yeri hekimi, iş güvenlik uzmanı, insan kaynakları sorumlusu, iş yerinde görevli bir ustabaşı ya da usta ve çalışanların seçtiği bir temsilci katılır.
TEK EV OSGB iş yerlerinde iş güvenlik kurullarının usulüne ve yasaya uygun olarak çalışması yönünde işverene danışmanlık yapar ve yol gösterir.

PERİYODİK DENETİMLER VE GÖZETİM RAPORLARI
TEK EV OSGB olarak iş güvenlik uzmanlarımızın yaptığı denetimlerde iş yerinde eksik ya da hatalı olan durum ve süreçler tespit edilmekte ve bu konuda işverene bir durum raporu hazırlanmaktadır. Gözetim raporlarında eksik ve hataların giderilmesi ve riskinizin minimuma indirilmesi ya da ortadan kaldırılması yönünde firmanıza özel hazırlanmış öneriler hazırlanmakta ve işverene yazılı olarak sunulmaktadır.

ÖNCELİK-ÖNEM TABLOSU

İş Güvenliği Öncelik Tablosu
İş Güvenliği Öncelik Tablosu